Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Šakvice

Návštěv :
Celkem : 7014
Týden : 11
Dnes : 2
podrobnosti

  

 

priloha_rk-ochrana_osobnich_udaju.doc

 

provozni_rad_internetu_pro_verejnost.doc

 

 

 

 

 

 

                         KNIHOVNÍ ŘÁD

                            Obecní knihovny v Šakvicích    


 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Šakvicích, schválenou zastupitelstvem obce  čj.283/02 ze dne 23.10.2002 a podle § 4, ods. 6 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

 

 

 

                      I. Základní  ustanovení                        

Čl. 1. 

 

Poslaní  a  činnost  knihovny

 

Knihovna  je  knihovnou  základní  ve  smyslu  §  3  a  12  zákona  č. 257/2001   Sb.  ( knihovní  zákon )  a  je  zřízena  za  účelem  poskytnout  rovným  způsobem  všem  bez  rozdílu  veřejné  knihovnické  a  informační služby  ( dále  jen  služby )  vymezené  v  §  2 , 4  a  14  knihovního  zákona.

 

Čl. 2.

 

Veřejné  knihovnické  a  informační  služby

 

1. Knihovna  poskytuje  uživatelům  veřejné  knihovnické  a  informační  služby  tak,  jak  jsou  vymezeny  v příslušných   ustanoveních  knihovního  zákona.  Jsou  to  zejména:

 

a)  výpůjční  služby

b)  meziknihovní  služby

c)  informační  služby:

c/a)  informace  o  katalozích,  fondech  a  využívání  knihovny,

c/b)  informace  z oblasti  veřejné  správy,

  c/c  ústní  informace  bibliografického  a  kartografického  charakteru.

  c/d přístup na internet

 

 

2. Služby  uvedené  v odst.  1.  tohoto  Knihovního  řádu  ( dále  jen  KŘ )  poskytuje  knihovna  bezplatně.

3.  V souladu  s požadavkem  § 4,  odst.  2  až  4  zákona  č.  257/2001  Sb.,  knihovního  zákona,  požaduje knihovna  skutečně  vynaložené  náklady  např.  za  registraci,  poštovné  atd.

4.    Veškeré  finanční  částky  ( manipulační  poplatky,  sankční  poplatky  apd. )  jsou  knihovnou  účtovány  ve  výši  stanovené  ceníkem,  který  je  přílohou  tohoto  KŘ.

 

 

II.  Uživatelé  knihovnických  a  informačních  služeb

 

Čl. 3.

 

Registrace  uživatele

 

1.Uživatelem  knihovny  se  může  stát  každá  fyzická,  nebo  právnická  osoba  vydáním  průkazu  uživatele . na  základě  vyplněné  přihlášky  ověřené  knihovníkem  podle  osobních  dokladů  uživatele.

 

2. Knihovna  vyžaduje  k registraci  následující  osobní  údaje:  jméno,  příjmení,  bydliště  a  rok  narození.

 

3. Děti  do 15  let  se  stanou  uživatelem  na  základě  písemného  souhlasu  zákonného  zástupce.

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ( EU) 2016/679.Poučení  o ochraně osobních údajů je příloha tohoto KŘ.

 

 

 

 Čl. 4.

Základní  povinnosti  a  práva  uživatelů  knihovny

 

1.Uživatelé  jsou  povinni  řídit  se  KŘ  a  dodržovat  pokyny  knihovníka. Musí  se  podrobit  stanoveným  opatřením,  která  jsou  potřebná  pro  udržení  pořádku  a  ochrany  majetku.  Jsou  povinni  zachovávat  v  prostorách  knihovny  klid  a  pořádek.

 

2. Jestliže  uživatel  nedodržuje  tato  opatření,  může  být  dočasně,  nebo  trvale  zbaven  práva  používat  služeb   knihovny.  Tím  není  zbaven  odpovědnosti  za  způsobenou  škodu  a  povinnosti  nahradit  ji  podle  platných předpisů.

 

3. Připomínky, podněty  a  návrhy  k  práci  knihovny  je  možné  podávat  písemně, nebo ústně   knihovníkovi.

                                                                   Čl. 5.

 

 

Ochrana  osobních  údajů  uživatelů  knihovny

 

1.Osobní  údaje  uživatelů  bude  knihovna  zpracovávat  podle  zákona  č.  1001/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů,  k čemuž  zřizovatel  schválí  Směrnici  o  ochraně  osobních  údajů  v knihovně,  která  je  přílohou    tohoto  KŘ.

 

2. Osobní  údaje  uživatelů  slouží  pouze  k registraci  čtenářů.

 

3. S  osobními  údaji  může  pracovat  jen  knihovník.  Jsou  uloženy  v knihovně  v  uzamykatelném  stolu  a nikdo  jiný  k nim  nemá  přístup.

 

4 .Po  skončení  členství   jsou  osobní  údaje  čtenářů  na  vyžádání  skartovány  okamžitě,  jinak  1x  ročně.

 

                                                                 Čl. 6.    

 

                                                 Pokyny pro užívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2. Uživateli je zakázáno kopirovat a distribuovat části operačního systému knihovny,   nainstalovaných aplikací a   programů v knihovně.

 

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

 

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly  mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

 

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozmnožovat, rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat, nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

 

                                                       III.  Výpůjční  řád

 

Čl. 7.

Zpřístupňované  knihovní  dokumenty

1. Knihovna  půjčuje  knihovní  dokumenty  ( dále  jen  dokumenty )  z vlastního  knihovního  fondu ,  z  knihovního  fondu  jiné  knihovny  prostřednictvím  meziknihovních  služeb , nebo  prostřednictvím  výměnných  souborů.

 

2. Meziknihovní  službu  zprostředkuje  knihovna  na  požádání  uživatele  podle  §  14  KZ , Ministerstva  kultury  č.  88/2000  Sb.  a  metodických  pokynů  NK  ČR.

 

Čl. 8.

 

Rozhodnutí  o  půjčování

 

1. Mimo  knihovnu  si  může  uživatel  půjčit  všechny  dokumenty   uvedené  v čl.  6  odst. 1  tohoto  KŘ  s  výjimkou  dokumentů:

 

a)  kterým  by  hrozilo  nebezpečí  nenahraditelné  ztráty , nebo  poškození,

b)  které  jsou  zapotřebí  k  běžnému  provozu  knihovny,

c)  jejižch   půjčování  by  bylo  v rozporu  s obecními  právními  předpisy  ( porušení  autorských  práv, šíření  fašistické, pornografické  literatury  apod. ) ,

d) které  byly  vypůjčeny  z jiných  knihoven  prostřednictvím  meziknihovní  výpůjční  služby  s podmínkou   výpůjčky  pouze  v prostorách  knihovny.

 

Čl. 9.

 

Postupy  při  půjčování

 

1. Před  převzetím  výpůjčky  si  má  uživatel  dokument  prohlédnout , ihned  ohlásit  všechny  závady  a  ověřit   si   zápis  závad  ve  výpůjčním  tiskopise,  resp.  v  poznámce  automatizovaného  výpůjčního  systému  ,  pokud  je  zaveden.

 

2. Uživatel  svým  podpisem  na formuláři  potvrdí  výpůjčku: hodnotné knihy, dokumentů vypůjčených MVS( meziknihovní výpůjční služby)  a z výměnných souborů.  

 

3. Uživatel  může  požádat  o  rezervaci  dokumentu  ústně, písemně na formuláři, nebo e-mailem na stránky knihovny.

 

Čl. 10.

 

Výpůjční  lhůty

1.  Výpůjční  lhůta  pro  půjčování  mimo  knihovnu  je  zpravidla  1  měsíc.  Výpůjční  lhůta  může  být  prodloužena  až  třikrát o jeden  měsíc ,  požádá-li  o  to  uživatel  před  jejím  uplynutím a  nežádá-li  dokument další  uživatel. V odůvodněných   případech  je  možné  povolit  novou  výpůjčku  téhož  dokumentu, ale jen  po  jeho  předložení.

    

2. Knihovna  je oprávněna  bez  udání  důvodů  stanovit  kratší  výpůjční  lhůtu , případně  žádat  vrácení  vypůjčeného  dokumentu  před  uplynutím  výpůjční  lhůty.

 

Čl. 11.

 

Vrácení  vypůjčeného  dokumentu

 

1 .Uživatel  je  povinen  vrátit  vypůjčený  dokument  v  takovém  stavu,  v  jakém  si  jej  vypůjčil.  Jinak   nese  odpovědnost  za  všechny  zjištěné  závady  a  je  povinen  uhradit  škodu  jako  při  ztrátě   dokumentů.

 

2. Je  zakázáno  zpracovávat  text  vypůjčeného  dokumentu  graficky  podtrháváním , zvýrazňováním ,  psaním  poznámek  na  okraj  anebo  jiným  způsobem do  vypůjčeného  dokumentu  zasahovat.

 

Čl. 12.

                      Práva  a  povinnosti  uživatelů  pro  půjčování  mimo  knihovnu

1. Pro  půjčování  knihovních  fondů  platí  ustanovení  občanského  zákoníku  o  půjčování  věcí.

 

2. Mimo  knihovnu  může  mít  uživatel  vypůjčeno  nejvýše  20 dokumentů.

 

3. Uživatel  nesmí  vypůjčený  dokument  vypůjčovat  dalším  osobám.  Ručí  za  něj  po  celou  dobu  výpůjčky.

 

4. Uživatel  ručí  za  vypůjčený  dokument  do  té  doby,  dokud  má  knihovna  o  výpůjčce  záznam. Při vrácení  dokumentu  uživatel  na  vyžádání  obdrží  potvrzení  o  vrácení.

 

5. Jestliže  uživatel  nevrátí  půjčený  dokument  ve  stanovené  lhůtě,  účtuje  knihovna  uživateli  poplatek  za  upomínku.

 

6. Jestliže  uživatel  ani  po upomenutí  půjčený  dokument  nevrátí,  bude  se  vrácení  vymáhat  právní   cestou.  Při  vymáhání  půjčeného  dokumentu  právní  cestou  účtuje  knihovna  manipulační  poplatek   jako  náhradu  za  náklady  spojené  s přípravou  tohoto  vymáhání  i  náklady  právního  zastoupení.

 

7. Do  vypořádání  pohledávek  má  knihovna  právo  pozastavit  uživateli  poskytování  všech  služeb.

 

     IV. Postihy  za  nedodržení  ustanovení  Knihovního  řádu

 

Čl. 13

                                                                         Ztráty  a  náhrady

1. Uživatel  je  povinen  bezodkladně  hlásit  ztrátu , nebo  poškození  dokumentu  a  ve lhůtě  stanovené  knihovnou  nahradit  škodu.

 

2. Uživatel  je  povinen  hradit  všechny  náklady ,  které  knihovně  v souvislosti  se  ztrátou  vznikly.

 

3. Do  vyřešení  způsobu  nahrazení  ztráty  a  uhrazení  všech  pohledávek  má  knihovna  právo  pozastavit  uživateli  poskytování  všech  služeb.

 

                                                                  Čl. 14.

Poplatky  za  přestupky  proti  Knihovnímu  řádu

1. Poplatek  za  upomínky.

 

2 .Vymáhání  nevrácených  výpůjček :

 a)       nezávisle  na  vymáhání  poplatku  z  prodlení  vymáhá  knihovna  upomínkami  vrácení  dokumentů.  Po čtyřech  bezvýsledných  upomínkách   ( z  nichž   poslední  je  doporučený  dopis  obecního   úřadu ) následuje  vymáhání  právní  cestou.

 

3. Ztráta  průkazu  uživatele

     a)    za  manipulaci  a  vystavení  duplikátu  průkazu   uživatele  ztraceného  v období  jeho  platnosti  ( původní ,  nebo  obnovené )  se  účtuje  manipulační  poplatek.

 

Čl. 15.

 

Náhrady  všeobecných  škod

 

1. Uživatel  je  povinen  nahradit  škodu  zaviněnou  přímo ,  nebo  zanedbáním  povinností  ( podle občanského  zákoníku ,  §  442 ,  odst.  2 ,  kde  se  stanoví : „ Škoda  se  hradí  v  penězích ,  požádá-li  však  o  to  poškozený  a  je-li  to  možné  a  účelné ,  hradí  se  škoda  uvedením  do  předešlého   stavu. „ )

 

2. Za  škody  způsobené  na  ostatním  majetku  knihovny  odpovídá  uživatel  podle  obecně  platných  předpisů.

 

                                                            V.  Závěrečná  ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 

2. Nedílnou součástí  KŘ  jsou přílohy.

 

3. Ruší se Knihovní  řád ze dne  2.června  1992.

 

4. Tento Knihovní řád  platí  na  dobu  neurčitou  ode dne  schválení  zastupitelstvem  obce.

 

 

IV.  Přílohy  Knihovního  řádu

 

1. Ceník  platných  služeb  a  poplatků  Obecní  knihovny  v Šakvicích.

 

2. Směrnice  o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šakvicích dne 8. května 2018

 

    č.j. 283/02 – DO

 

 

 

Starostka  obce :                                                                                      Knihovnice:                                                                                                                                                                                              Drahomíra Dirgasová                                                                             Ivana Martínková

 

 

 

 

                                              ------------------------------------                                                          

                                                                                   CENÍK

Platný  od  8.5.2018

 

 

1. Registrační  poplatek :

 

    děti do 15 let ,  důchodci                                                                                       20,-Kč.              

    právnická  osoba                                                                                                  40,- Kč

 

   důchodci  nad  70  let                                                                                            zdarma

 

   poplatek  za   MVS (meziknihovní výpůjční služba)                                       cena  poštovného                                                                                        

2. Upomínky :

 

    I.  upomínka  ( po  1  měsíci  )                                                                              10,- Kč

 

    II.upomínka  (  po  14 dnech )                                                                               15,- Kč

 

    III.upomínka (  po  14 dnech )                                                                               20,- Kč

 

    IV.osobní  dopis                                                                                                     50,- Kč

 

3. Sankční  poplatky :

 

    ztráta  legitimace ,  vystavení  duplikátu                                                                 10,- Kč

 

    při  ztrátě  knihy  manipulační  poplatek                                                                 30,- Kč

 

    při  ztrátě  časopisu  manipulační  poplatek                                                            15,- Kč

 

7.  Náklady  spojené  s právním  vymáháním  dokumentů  (  dle skutečnosti )

 

Dne: 8.5.2018

 

 

 

                                         Poučení o ochraně osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Šakvice, evid. číslo: 1484/2002

Knihovna zpracovává osobní údaje  registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: ( jméno, příjmení,datum narození, adresa trvalého pobytu...)

Nepovinné údaje: ( doručovací adresa, e-mail, telefon...)

Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled vypůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání...)

Účetní údaje o provedených peněžních transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje ( ZTP)

 

Dále knihovna uchovává ident. údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny ident. a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje knihovna  využívá  za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovaných dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od  obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a ( jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb. Registrovaný uživatel může také požáadat o vymazání historie vypůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listině jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prosředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi . Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování  služeb, kterou s uživatem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu  s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává  Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížností.